Grupy duszpasterskie i inne instytucje parafialne


Koło Żywego Różańca

Celem Koła Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, duchową ofiarą materialną działań misyjnych Kościoła.

Podstawowym  warunkiem przynależności do grupy jest codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca -tajemnicy, która jest zadana w danym miesiącu (1raz Ojcze Nasz,10 Zdrowaś Maryjo).

Członkowie Żywej Róży obejmują codzienną modlitwą swoje dzieci oraz swoich chrześniakówObecnie w Naszej parafii są 4 Żywe Róże (80 osób)

Jak dołączyć :

Do Żywej Róży zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną się modlić na różańcu i w ten sposób wypraszać potrzebne łaski
Terminy spotkań: I sobota miesiąca g.16:30


Dziecięce Koło Żywego Różańca

Mali apostołowie, każdego dnia biorą do ręki różaniec i modlą się w różnych intencjach
Hasła, z którymi wiąże się przynależność do dziecięcego kółka różańcowego;

 • nie ma dnia bez modlitwy
 • nie ma niedzieli bez mszy św
 • nie ma miesiąca bez spowiedzi św

Grupa adoracyjna Najświętszego Sakramentu

Członkowie grupy adoracyjnej swoją postawą i swoim życiem chcą ofiarować Panu jezusowi jedną godzinę w tygodniu na osobistą adorację Boga Żywego w Najświętszym Sakramencie. Uczestnicy adoracji przyjmują indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Grupa adoracyjna liczy ok 40 osób

Terminy spotkań: czwartek g.20:00


Rada Parafialna

Zgodnie z kan. 536 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego Parafialna Rada Duszpasterska  jest z natury rzeczy organem doradczym proboszcza, na którym wyłącznie spoczywa odpowiedzialność za całość apostolstwa.

Do poszczególnych zadań PRD należy m.in.: pobudzanie i rozwijanie inicjatywy duszpasterskiej w parafii, wspomaganie kapłanów w dziele apostolskim oraz pracy katechetycznej, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii, budzenie odpowiedzialności wśród innych parafian, zajmowanie się akcją charytatywną w parafii, głównie co się tyczy osób starych i chorych, rodzin wielodzietnych i rozbitych, zaniedbanych dzieci i młodzieży, docieranie do parafian stojących z dala od Kościoła, współdziałanie z proboszczem w realizowaniu podjętych decyzji, nigdy zaś wbrew jego woli.


Stowarzyszenie „Otwarte serce”

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Otwarte-Serca-w-Szpetalu-G%C3%B3rnym-100313212405304

Stowarzyszenie, obejmuje pomocą rodziny wielodzietne, samotne matki, dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,  osobom z niepełnosprawnością, oraz pomagają w prowadzeniu Środowiskowej Świetlicy Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Patologicznych.Członkowie Stowarzyszenia organizują festyny,bale charytatywne orazwyjazdy wakacyjne i ferie dla dzieciStowarzyszenie skupia 30 członków


Parafialna Caritas

Parafialny Zespół Caritas – to grupa osób, które pod przewodnictwem Księdza Proboszcza prowadzi w sposób planowy i systematyczny dzieła miłosierdzia w parafii. Należą do niej członkowie czynni i wspierające, członkowie zespołu swoją rolę pełnią nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości do bliźniego.

Celem Parafialnego Caritas jest wpieranie charytatywnej misji Kościoła, mobilizacja charytatywna wspólnoty ludzi do praktykowania miłosierdzia poprzez modlitwę , słowo, czyn,  rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej.

Obszarem działania Parafialnego Zespołu Caritas  jest teren parafii, przy której został powołany. Obecnie w parafii rolę Parafialnego Zespołu Caritas podejmują czlonkowie stowarzyszenia „Otwarte serca”


Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych i wolontariuszy „Bartymeusz”

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070361235618

Wspólnota Bartymeusz  jest grupą osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i o własnych siłach,  osób w podeszłym wieku i wolontariuszy chętnych do pomocy  w Naszej parafii działa  od 2004 roku pod przewodnictwem ks. proboszcza .  głównym celem wspólnoty jest wzajemna pomoc i spotkanie z drugim człowiekiem członkowie grupy spotykają się na wczaso-rekolekcjach w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu, a także na spotkaniach opłatkowych, wielkanocnych. Grupa sustematycznie  pielgrzymuje  do różnych Sanktuariów w kraju i poza nim. 

Członkowie „Bartymeusza” pielgrzymowałli  już do  Rzymu, Lourds, Fatimy , Padwy, Asyżu, Santiago de Compostela czy też Ziemii Świętej


Grupa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.

zadaniem ich jest  pomoc w rozdzielaniu Komunii świętej w czasie celebracji eucharystycznej, gdy zachodzi taka konieczność, oraz zaniesienie jej chorym do domu. Szafarz, by wykonywać tę posługę musi być do niej odpowiednio przygotowany oraz musi otrzymać odpowiednie pozwolenie przez ks. biskupa. W Naszej parafii Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej  każdej niedzieli i w I piątek miesiąca zanoszą komunię św. chorym do domu

W naszej parafii mamy 7  Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.:

 1. Marek Balcerowski
 2. Krzysztof Mądrzycki
 3. Jerzy Pacholczyk
 4. Krzysztof Pora
 5. Jacek Reniecki 
 6. Jarosław Szulc
 7. Krzysztof Zawadka

Klub Seniora

Starzejemy się, każdy z nas, każda wspólnota, ludność Polski, Europy, świata …

To naturalny proces, na który, w zasadzie nie mamy wpływu. Czy aby na pewno?

Ojciec Święty Jan Paweł II, w Swoim liście, zatytułowanym „Do moich Braci i Sióstr w podeszłym wieku!” (Watykan, 1999 r.) pisał tak:

„Sam posunięty w latach, odczuwam zatem potrzebę nawiązania dialogu z wami. … Wiara rozjaśnia zatem tajemnicę śmierci i opromienia swym światłem starość, która nie jest już postrzegana i przeżywana jako bierne oczekiwanie na moment unicestwienia, ale jako zapowiedź rychłego już osiągnięcia pełnej dojrzałości. Lata te należy przeżywać w postawie ufnego zawierzenia Bogu, szczodremu i miłosiernemu Ojcu; ten czas trzeba twórczo spożytkować, dążąc do pogłębienia życia duchowego przez usilniejszą modlitwę i gorliwą służbę braciom w miłości.  … Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie.” …

Wskazówki bł. Jana Pawła II są jasne i wyraźne, dlatego też chcemy  stworzyć Naszym seniorom możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach, zachęcić do aktywnych działań – jednym słowem do bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, służenia wzajemną pomocą. seniorzy podejmują również pielgrzymki do Śanktuariów leżacych na terenie naszej diecezji

 Grupa liczy ok 30 uczestników

Zachęcamy, aby włączyć się do tworzenia wspólnoty osób w podeszłym wieku

spotkania odbywają się w środy o godz.17:00


Przedszkole „Aniołek”

przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty i Wychowania w duchu wartości  i zasad wiary katolickiej. Kolorowe, przestronne sale wyposażone są w liczne zabawki i pomoce edukacyjne. Dzieci od samego początku wprowadzane są w świat kodowania dzięki zastosowaniu mat „Kodowanie  na dywanie”.  Do realizacji zajęć dydaktycznych wykorzystujemy nowoczesne technologie – dywan interaktywny. Osoby pracujące w przedszkolu to nauczyciele z pasją o kwalifikacjach do pracy z dziećmi.

kontakt: Przedszkole o profilu katolickim ANIOŁEK
Szpetal Górny
ul. Leśna 2

Tel. 605 266 945
e-mail: przedszkole.aniolek@wp.pl


Środowiskowa Świetlica wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych

Świetlice środowiskowe to miejsce  wspierające lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlicy ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną.Świetlica stanowią ważny element wsparcia dla dzieci, których rodziny nie radzą sobie z trudnościami.

 do świetlicy uczęszcza około 30 dzieci i młodzieży zamieszkujących teren parafii. Pracownicy i wolontariusze świetlicy organizują przede wszystkim zajęcia edukacyjne, nastawione na wyrównywanie braków edukacyjnych oraz naukę języka angielskiego. Podopieczni placówki uczestniczą w zajęciach plastycznych, rekreacyjnych, również w okresie wakacji letnich i ferii zimowych. Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia bierze udział również w zajęciach profilaktycznych mających na celu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Zapisani do świetlicy uczestnicy liczyć mogą także na pomoc w odrabianiu lekcji, dostęp do Internetu oraz codzienny posiłek.

Świetlicowe spotkania odbywają się od poniedziałku – piątku w godzinach 


Świetlica-oratorium im. Św. Jana Pawła II dla dzieci i młodzieży

Oratorium im. Św. Jana Pawła II dla dzieci i młodzieży to żywy pomnik Wielkiego Polaka Jana Pawła II znajdujące się w byłej plebanii 

Ciekawostką jest to, że podczas II wojny światowej hitlerowcy zrobili posterunek SS, a w latach 1993-2005 budynek  był wykorzystywany jako Filialna Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym

Obecnie w Oratorium  funkcjonuje Środowiskowa Świetlica wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, a także odbywają się spotkania różnych grup funkcjonujących w  parafii. 

Liturgiczna Służba Ołtarza 

 • Ministranci 20 osób
 • Bielanki 20 osób

spotkania formacyjne; sobota g.10;00